Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради

 

СЕРПНЕВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ 2019

28 серп. 2019
Проект резолюції серпневої конференції педагогічних працівників м. Новомосковська

Обговоривши інформаційно-аналітичні матеріали з питань підготовки до 2019-2020 навчального року та доповідь начальника управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради «Рік змін Нової української школи та визначення стратегічних напрямків розвитку освіти м. Новомосковська у 2019-2020 навчальному році», конференція педагогічних працівників міста рекомендує:

 1. У 2019/2020 н.р. діяльність педагогічних колективів закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсного центру, методичної служби, управління освіти спрямувати на підвищення якісного рівня освітніх послуг шляхом:

 1.1.  Модернізації змісту дошкільної та початкової освіти.

                1.2. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

               1.3. Оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання в умовах упровадження Нової української школи та реалізації нових Державних стандартів освіти.

                1.4.  Підвищення рівня професійної компетентності педагогів.

                1.5. Удосконалення системи моніторингу якості освіти.

  1.6. Сприяння формуванню здорового способу життя, фізичному розвитку дітей та підготовці молоді до самостійної діяльності.

                1.7. Підвищення соціального захисту учасників освітнього процесу.

               2. Управлінню освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради:

               2.1. Продовжити реалізацію Комплексної програми розвитку   освіти м. Новомосковська на 2016-2020 роки, яка  забезпечить  створення  умов рівного доступу до якісної освіти.

2.2. Забезпечити функціонування та розвиток загальної середньої та дошкільної освіти відповідно до вимог Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

2.3. Продовжити оптимізацію мережі закладів освіти із  врахуванням  демографічних та фінансово-економічних чинників.

2.4. Забезпечити інтеграцію дітей із особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір шляхом створення умов в інклюзивних класах закладів освіти.

           2.5. Продовжити виконання заходів щодо комп’ютеризації та інформатизації освітніх  закладів.

               2.6. Забезпечити соціальний захист дітей пільгових категорій.

             2.7. Працювати над удосконаленням  системи управління охороною праці, безпеки життєдіяльності освітніх закладів згідно з вимогами нормативно-правових актів державної, галузевої та внутрішньої чинності з питань охорони праці.

             2.8. Постійно тримати на контролі питання забезпечення закладів освіти  міста висококваліфікованими спеціалістами з відповідною фаховою освітою.

 2.9. Продовжити роботу щодо створення оптимальних організаційно-педагогічних умов для реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, підвищення якості освіти.

                2.10. Домогтися виконання:

                     - основних енергозберігаючих заходів;

                    - основних заходів щодо дотримання Державних  санітарних  правил і норм.

 3. Комунальному закладу «Новомосковський науково-методичний кабінет»:

             3.1. Продовжити  роботу над міською науково – методичною проблемою «Освітні технології для формування позитивної мотивації навчання в контексті реалізації стратегії соціалізації особистості» та спрямувати діяльність МК, ЗЗСО, ЗДО  на її реалізацію.

              3.2. Сприяти підвищенню кваліфікації директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, педагогів для роботи в умовах Нової української школи.

              3.3. Здійснювати інформаційно-консультативну роботу та забезпечити різноманітними формами проведення методичної роботи щодо реалізації Концепції «Нова українська школа».

3.4. Активізувати роботу щодо включення керівників та педагогів закладів освіти у пошукову, експериментально – дослідницьку діяльність, реалізацію їхнього творчого потенціалу, поширення педагогічного досвіду щодо стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреби в професійній самореалізації працівників освітньої галузі.

             3.5. Продовжити роботу щодо здійснення науково – методичного супроводу реалізації завдань Нової української школи, Державних стандартів, нових навчальних програм із метою підвищення рівня професійної компетентності вчителів.

              3.6. Удосконалити організаційно – методичний супровід різних видів моніторингу якості  загальної середньої освіти.

                3.7.  Здійснити заходи щодо популяризації і упровадження STEM-STEAM-STREAM-освіти в освітній процес.

               3.8. Здійснювати методичне забезпечення змісту освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти з питань впровадження Нової української школи та реалізації змістових ліній Державного стандарту початкової, базової та повної загальної   середньої освіти у 2019-2020 навчальному році.

              3.9. Мотивувати педагогічних та бібліотечних працівників закладів загальної  середньої  освіти міста до вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду освітян міста та області.

4. Комунальному закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Новомосковської міської ради:

               4.1. Надавати психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами.

4.2. Надавати  консультації педагогічним працівникам закладів освіти  з питань організації інклюзивного навчання.

4.3. Надавати  консультативно-психологічну допомогу батькам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні  позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

5. Керівникам закладів дошкільної освіти:

5.1. До 31 серпня 2019 року підготувати і провести педагогічні ради за підсумками роботи у  минулому навчальному році та визначити основні завдання  на 2019/ 2020 навчальний рік.

5.2. Діяльність закладу організовувати відповідно до інструктивно-методичних  рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист МОН від 02.07.2019 року № 1/9- 419 «Методичні рекомендації щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2019/2020 навчальному році»).

5.3. Активізувати співпрацю із закладами загальної середньої освіти щодо створення умов для успішного переходу дитини з першого рівня освіти до наступного.

5.4.  Забезпечити проведення внутрішнього моніторингу якості освіти.

6.  Директорам закладів загальної середньої освіти:

              6.1. До 31 серпня 2019 року підготувати і провести педагогічні ради за підсумками  роботи у минулому навчальному році, визначити  завдання на 2019/2020 н.р.

              6.2. Пріоритетними напрямками з удосконалення управління  закладами освіти вважати:

-  розвиток самоврядування та державно-громадського управління у сфері освіти;

- модернізацію системи управління закладом освіти, оновлення змісту освіти, удосконалення методів навчання, запровадження сучасних технологій, розвиток матеріально-технічної бази;

- розвиток інноваційного простору кожного закладу освіти;

- здійснення глибокого аналізу стану функціонування закладу  освіти, визначення перспектив, окреслення стратегії досягнення мети і планування діяльності в  закладі  відповідно до сучасних тенденцій розвитку освіти в державі;

- постійне оновлення менеджерських знань, розвиток, саморозвиток та самовдосконалення керівника, підвищення управлінської компетентності в умовах запровадження Концепції Нової української школи.

6.3 Забезпечити участь педагогічних працівників міста у дистанційних курсах, тренінгах у міжкурсовий період.

            6.4. Забезпечити підвищення якості освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання,  впровадження компетентнісного підходу, вдосконалення навчальних програм, зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення рівня професійної компетентності педагогів.

    6.5. Забезпечувати формування в учнів компетентностей, що  знадобляться їм у сучасному світі: володіння іноземними мовами та інформаційними технологіями, уміння критично мислити, співпрацювати з іншими, навчатися впродовж життя, бути відповідальними громадянами своєї країни.

    6.6. Узяти під особистий контроль рівень викладання предметів та дотримання педагогічними працівниками критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

    6.7. Сприяти розвитку STEM – освіти у закладах загальної середньої  освіти.

                6.8. Проаналізувати результати ЗНО випускників із предметів, їхню відповідність річному оцінюванню та визначати якісний показник роботи всіх учителів, які викладають предмети, обрані учнями для ЗНО, ініціювати обговорення вказаного питання педагогічними радами.

    6.9. Забезпечити наступність на всіх рівнях шкільного навчання, адаптацію дитини до навчання в початковій, основній школі, виявлення проблем адаптаційного періоду та їх усунення.

          6.10. Приділити особливу увагу організації здобуття освіти дітьми з особливими потребам.

        6.11.     Забезпечити реалізацію завдань, визначених оновленими навчальними програмами, Державним стандартом початкової освіти та умовами реалізації Концепції «Нова українська школа».

        6.12.   Здійснювати  системний  кваліфікований  психолого-педагогічний  супровід  дітей із особливими освітніми потребами,  які перебувають на інклюзивному навчанні.

               6.13. Вивчати досвід шкіл  із інклюзивним навчанням, його результативність та можливості застосування.

               6.14. Продовжити  співпрацю  між закладами освіти  та  КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр»  Новомосковської міської ради щодо проведення  комплексної психолого-педагогічної оцінки  розвитку дитини.

       6.15.    Забезпечити підвищення  рівня  науково-дослідницької роботи з обдарованими

учнями.

       6.16.  Посилити контроль за цільовою підготовкою учнів  до участі у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів, конкурсах, Іnternet-олімпіадах.

       6.17.   Сприяти активному залученню вчителів, психологів до участі у Всеукраїнських конкурсах педагогічної майстерності.

       6.18.  Постійно поповнювати інформацію на сайтах закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти.

       6.19.  Залучати учнів та педагогічних працівників до участі в on – line, of - line проектах, програмах, експериментах, олімпіадах, конкурсах, Інтернет – заходах (семінари, вебінари, скайп-наради), Інтернет-олімпіади.

       6.20.  Залучати вчителів і учнів до упровадження STEM-освіти в освітній процес,   сприяти  розробці, реалізації та презентації STEM-проектів.

       6.21. Передбачити охоплення профільною освітою всіх учнів 10-11 класів ЗЗСО міста відповідно до нової типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої  наказом МОН від 20.04.2018 року №408).

       6.22. Постійно проводити моніторинги участі учнів профільних класів в олімпіадах,  конкурсах та результативність у ЗНО.

              6.23.  Забезпечити  розвиток виховних систем закладів загальної середньої освіти.

              6.24. Сприяти подальшому розширенню напрямів співробітництва закладів освіти  із громадськими організаціями, соціальними інститутами з питань патріотичного виховання.

              6.25. Створити на базі закладів загальної середньої освіти рої та здійснювати їхню підготовку відповідно до Положення «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в освітніх закладах».

              6.26. Продовжити  роботу гуртків військово-спортивного профілю («Школа безпеки», «Сокіл» («Джура») тощо) на базі освітніх  закладів.

            6.27.  Забезпечити розвиток здоров’язберігаючого освітнього середовища, здійснювати комплектацію матеріально-технічної бази спортивних залів закладів освіти обладнанням, яке необхідне для якісного проведення уроків фізичної культури.

        6.28. Забезпечити підвищення  результативності спортивних гуртків ДЮСШ та участі учнів закладів загальної середньої освіти в міських і обласних змаганнях.

       6.29. Забезпечити  психологічний супровід учасників освітнього  процесу.

       6.30. Продовжити ефективну роботу  щодо профілактики правопорушень та суїцидальних спроб серед дітей та молоді.

7. Центру позашкільної роботи:

7.1. Забезпечити  охоплення дітей позашкільною освітою, особливу увагу звернути на охоплення  дітей соціально незахищених категорій та підлітків із девіантною поведінкою.

7.2. Сприяти розширенню спектру сучасних освітніх послуг з урахуванням потреб та інтересів дітей міста.

7.3. Забезпечити оновлення змісту роботи позашкільного закладу освіти  шляхом впровадження сучасних форм і методів роботи.